Απόφαση 18448/ 25-05-2012 Υπουργού Εσωτερικών για επιχορήγηση Δήμων από τους Κ.Α.Π. έτους 2012.