Απόδοση Εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2022 (Ι’ Κατανομή)

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 67474/14-10-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Απόδοση Εσόδων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2022.”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 115.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως δέκατη (Ι΄) Τακτική Επιχορήγηση του έτους 2022, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», σε όλους τους Δήμους της Χώρας.