Απόδοση Εσόδων από τους ΚΑΠ 2024 στους Δήμους, για την κάλυψη εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους

Δημοσιεύθηκε, η Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 30454/30-03-2024 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2024.”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται,”η Κατανομή στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικού ποσού 35.185.002,00 € το οποίο αποδίδεται ως 1η, 2η και 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2024, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.