Απόδοση Εσόδων από τους ΚΑΠ 2022 στους Δήμους, για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 85895/15-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Απόδοση Εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη Δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή του έτους 2022”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού Ποσού 35.185.002,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 10η, 11η και 12η μηνιαία τακτική Επιχορήγηση του Έτους 2022, από το Λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.