Αποσβεστική προθεσμία οφειλών για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής Τ.Α.Π.

Κατόπιν ερωτήματος Δήμου για την αποσβεστική προθεσμία οφειλών, για τη χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων, το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ’ Αριθμ. 60216/15.09.2022 Έγγραφό του, επισημαίνει τα εξής:

«Ο ρητός προσδιορισμός της πενταετούς προθεσμίας, που προβλέπεται στην περ. δ της παρ. 18 του Αρ. 24, ν. 2130/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 19 του Ν. 4915/2022 και τροποποιήθηκε με το αρ. 76 του ν.4921/2022, αναφέρεται στην περίπτωση εκκαθάρισης τυχόν οφειλής, εφόσον έχει κατατεθεί εγγύηση, από τον μεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα, κατά τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες β) και γ) Περιπτώσεις.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η πρόβλεψη του αρ. 32 του ν. 4304/2014, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρ. 61 του ν. 4483/2017 και σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η υπ’ αρ. 141/2015 γνωμοδότηση ΝΣΚ.».