Απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Τ.Ε.Κ.Α. υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου

Κοινοποιήθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 7/72049/15-02-2022 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ, σχετικά με την υπαγωγή και την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4826/2021.

Με τις διατάξεις των άρθρων 1-73 του Ν. 4826/2021: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: Εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», προβλέπεται η εισαγωγή και εφαρμογή ενός νέου Θεσμού Επικουρικής Ασφάλισης με κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα, με την ίδρυση και λειτουργία από 01/01/2022 ενός νέου Ν.Π.Δ.Δ., του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.

Υπενθυμίζουμε, ότι με την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 5/46244/02-02-2022 Εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. είχαν δοθεί οδηγίες, σε σχέση με την απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στο νέο αυτό Ταμείο των μισθωτών ιδιωτικού Τομέα και των απασχολουμένων στο Δημόσιο Τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.).