Αξιολόγηση προσωπικού – Παράταση προθεσμίας συμβουλευτικής συνέντευξης από τους Α’ Αξιολογητές

Ανακοινώθηκε από το ΑΠΟΓΡΑΦΗ Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η εκ νέου παράταση της προθεσμίας διενέργειας συμβουλευτικής συνέντευξης και η συμπλήρωση των βασικών σημείων αυτής στη φόρμα αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’.

Νέα ημερομηνία ορίζεται η 22 Νοεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι μέχρι την ως άνω προθεσμία, όλοι οι Αξιολογητές Α’ έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τα στοιχεία της συνέντευξης ή την ειδική αιτιολογία μη πραγματοποίησης αυτής. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων συνέντευξης, ακόμα κι αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η συμβουλευτική συνέντευξη, δεν θα επιτρέπεται από το σύστημα να προχωρήσει ο Αξιολογητής Α’ σε οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης στο επόμενο στάδιο.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η υποβολή των στοιχείων της συνέντευξης δεν συνεπάγεται οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης ακόμα κι αν ο Αξιολογητής Α’ έχει προβεί και σε συμπλήρωση της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι η συμβουλευτική συνέντευξη με τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει κάθε Αξιολογητής Α’ πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.