Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2375/07-06-2021 η υπ΄ Α. Π. : 57732 ΕΞ 2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα:

“Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρ. 41 του ν. 1249/82 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα. ”

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ εδώ