Αλλαγές με τις διατάξεις του Νόμου 5027/2023, σε θέματα Προγραμματικών Συμβάσεων, κωλυμάτων εκλογιμότητας, ασυμβίβαστων κλπ

Δημοσιεύθηκε, η υπ΄Αριθμ.Πρωτ: 291/21712/ 14.03.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την:Γνωστοποίηση Διατάξεων για τα Άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν. 5027/2023″. 

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, παρέχεται ενημέρωση για τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 5027/2023 αναφορικά με:

  • Προγραμματικές συμβάσεις
  • Προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας
  • Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  • Κωλύματα εκλογιμότητας όσων έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού