ΑΑΔΕ: Προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6112 – 30/11/2022, η υπ’ Αριθμ. Α. 1170 – 30/11/2022 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/ 23.6.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ “050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS”» (Β’ 1943).“.