ΑΑΔΕ: Ποσοστό παρακράτησης επί Αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 4207 -08/08/2022, η υπ’ Αριθμ. 108337 ΕΞ 2022 – 29/07/2022 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 – 27/12/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 Ν. 4174/2013, όπως ισχύει». “.

Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω Απόφαση της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται η υποπερ. v της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 7 της ΠΟΛ. 1274-27/12/2013, σχετικά με το ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και ορίζεται ότι στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις, για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το ανώτατο ποσό έως του οποίου ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 10% επί του εισπραττόμενου ποσού, ορίζεται για συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή έως 20.000 ευρώ, αντί για 5.000 ευρώ.

Επιπλέον, ορίζεται ότι, αν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω 20.000 ευρώ, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη μίας (1) δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων, που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας, και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.