Έσοδα σχολικών επιτροπών από Καταλογιστικές Πράξεις

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 1185/02.03.2023, η Υπ’ Αριθ. 17482/ 02.3.2023 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία τροποποιείται η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/ 24.02.2011 (ΦΕΚ Β’ 318/25.02.2011) και ορίζεται ότι ποσά που προκύπτουν από καταλογιστικές πράξεις, υπέρ των σχολικών Επιτροπών, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως Έσοδα, από τον οικείο Δήμο και στη συνέχεια αποδίδονται σε αυτές.