Έγκριση πρόσληψης τριακοσίων εξήντα οκτώ (368) ατόμων ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 32439/12-04-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Έγκριση πρόσληψης τριακοσίων εξήντα οκτώ (368) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου.”. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του Ν. 4765/2021, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980, κατά περίπτωση, και θα έχει διάρκεια είτε εως 8 μήνες είτε εώς 9 μήνες, αντίστοιχα.