Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 214/20728 – 30/03/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης Προκήρυξης.”.