Έγγρ. 6810 19/03/2012 Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης (εφαρ. διατάξεων για τη μετάταξη αποσπ. τακτ. δημ. υπαλλήλων Ο.Τ.Α