Έγγραφο Υ.ΜΕ. περί διαδικασίας δωρεάς ΕΙΧ προς φορείς του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ.Πρωτ.: 3395 – 07/01/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: “Περί διαδικασίας δωρεάς ΕΙΧ οχηµάτων και µοτοσυκλετών προς φορείς του ∆ηµοσίου. “.