Στις σημειώσεις αυτές γίνεται μια πρώτη προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή του έργου,που έχουν να υλοποιήσουν οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. της χώρας μας από 1/1/2000 και ξεκίνησαν από την ανάγκη ύπαρξης υλικού για την βοήθεια των Δημοτικών Υπαλλήλων που θα κληθούν να εφαρμόσουν το Διπλογραφικό Σύστημα.