Το μεγάλο εύρος εργασιών που αναλαμβάνει η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, καθώς και η εκτενής πείρα των στελεχών μας έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού πελατολογίου από φορείς του Δημοσίου τομέα σε όλη την Ελλάδα, που αφορά ένα πολύ υψηλό ποσοστό επί του συνόλου (ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού, Κεντρική Κυβέρνηση, Νοσοκομεία, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Ανεξάρτητες Αρχές, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ αυτών).

Ενδεικτικά, μας εμπιστεύονται: