Εγκύκλιος 2/31585 30/03/2012 Υπουργού Οικονομικών , οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

24/04/2012 Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Νόμος 4075 ΦΕΚ 89 Α 11/04/2012 για θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , προσάρμ. της νομόθ. στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

24/04/2012 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές δια...

Περισσότερα

Νόμος 4061 ΦΕΚ 66 Α 22/03/2012 για διαχείρηση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

24/04/2012 Διαχείρηση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων και λοιπές δ...

Περισσότερα

Νόμος 4065 ΦΕΚ 77 Α 9/04/2012 για τροποποίηση του ν. 3213/2003 ”Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτων, δημοσίων λειτουργών” και άλλες διατάξεις.

24/04/2012 Τροποποίηση του ν.3213/2003 ''Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ και ...

Περισσότερα

Νόμος 4071 ΦΕΚ 85 Α 11/04/2012 για ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

24/04/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

Περισσότερα

Εξ. Επείγον Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 18/04/2012 Υπουργού Διοικ. Μετ.& Ηλεκτρ. Διακυβερ. για αναστολή προσλήψεων – ανάκληση αδειών – διευκολύνσεις για την άσκ. του εκλογ. δικαιώματος.

22/04/2012 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλω...

Περισσότερα

ΚΥΑ 2/17269/0022(ΦΕΚ1028 Β/3-4-2012 Υπουργοί Εσωτερικών – Οικονομικών για καθορισμό επιδομάτων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού.

23/04/2012 Καθορισμός επιδομάτων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών...

Περισσότερα

Εγκύκλιος 13 11/04/2012 Υπουργού Εσωτερικών για ανάκληση και απαγόρευση αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

23/04/2012 Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδείων, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.  ...

Περισσότερα