Αριθμ. Πρωτ.: 28944 / 20-04-2012 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για πληροφορίες – επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις.

10/05/2012 Δίδονται πληροφορίες - επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί των αποδοχών των μετόχων και μη μετόχων του Τ...

Περισσότερα

ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ 1411/Β/30-04-2012) Υπουργοί Εσωτερικών – Οικονομικών για συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 κοινής απόφασης.

10/05/2012 Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (ΦΕΚ 792/29-04-2009 τ.Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και...

Περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 28946/ 20-04-2012 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των αποδοχών των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.

10/05/2012 Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των αποδοχών των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλ...

Περισσότερα

Απόφαση 17198/ 2-05-2012 Υπουργού Εσωτερικών για συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 276.931,25 ευρώ από τους Κ.Α.Π. έτους 2012.

8/05/2012 Συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 276.931,25 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 προς κάλυψ...

Περισσότερα

Απόφαση 2159(2011) χετ1142/ 27-04-2012 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τροποποίηση της οριζόντιας πράξης “Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών”.

7/04/2012 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν.3852/2010 γι...

Περισσότερα

Απόφαση 17014/ 30-04-2012 Υπουργού Εσωτερικών για απόδοση εσόδων από τους Κ.Α.Π. σε όλους τους Δήμους της χώρας.

7/04/2012 Απόδοδση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπων γεν...

Περισσότερα