Υπερωριακή Απασχόληση προσωπικού των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων της ΓΓΑ

Με το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 579212 - 24/11/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικ...

Περισσότερα

Διευκρινιστική Εγκύκλιος – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22/1323/17909,17990/25.11.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Εκλογές αι...

Περισσότερα

Πράσινο Ταμείο: Ένταξη Έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Αριθμ. 251.3.3/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την αποφασίστηκε: Η έν...

Περισσότερα

e-ΕΦΚΑ : Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2021 μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ: 555233/Σ.173652/ 24-11-22 Εγκύκλιος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα την: «Εκ...

Περισσότερα

ΑΑΔΕ : Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής, αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6009 - 25/11/2022, η υπ’ Αριθμ. Α. 1165 – 22/11/2022 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων...

Περισσότερα