6+1 σημαντικές αλλαγές στον Ν.4412/2016 (κατατέθηκε το ν/σ)

Στις 23 Νοεμβρίου του 2020 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων», ήτοι του Ν.4412/2016 (αλλά και των Ν.3433/2006, Ν.3383/2010, Ν.3978/2011). Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2020 και το επίμαχο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνει είναι οι εξής:

1. Απευθείας Ανάθεση
i. Αύξηση των ορίων (άρθρα 50 και 51):
Προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών: από 2.500 έως 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 ευρώ) ή 40.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών     καταλόγων (e-marketplace)
Έργα: Από 2.500 έως 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 – ευρώ)

ii. Καταργείται η κληρωτίδα (των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών   υπηρεσιών. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δεν δύναται να συνάψει άλλη σύμβαση με αυτή τη διαδικασία με την αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κάθε   αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέτει με αυτή τη διαδικασία μία ή περισσότερες συμβάσεις (έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), συνολικού   προϋπολογισμού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεών της κατ΄ έτος.

iii. Για αναθέσεις έως 2.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμβάσεις ήσσονος αξίας) δεν ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (απευθείας εξόφληση φορολογικού   παραστατικού) – άρθρο 49.

iv. Υποχρεωτική χρήση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. από 2.500 ευρώ και άνω – άρθρο 6 (από 1.000 ευρώ)

v. Η πρόσκληση (άρθρο 53):
– Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας άνω των 2.500 ευρώ, δύναται να απευθύνεται σε ένα μόνο οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.   τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να   υποβάλλουν προσφορά.
– Για συμβάσεις έργου εκτιμώμενης αξίας μέχρι και 30.000 ευρώ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν   προσκλήθηκαν   να υποβάλουν προσφορά.
– Για συμβάσεις έργου άνω των 30.000 ευρώ, αποστέλλεται σε τουλάχιστον 3 οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν   προσφορά.

vi. Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφει ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα αγαθά/υπηρεσίες – άρθρο 107 (σήμερα ισχύει για συμβάσεις έως 2.500 ευρώ).

2. Κατάργηση του Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 4)
Από 30.000 πλέον Φ.Π.Α. και άνω, διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές Μαρτίου.
Με την ψήφισή του, η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., θα διοργανώσει έναν ευρύ κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων, με εισηγητή τον γνωστό και μη εξαιρετέο, Θανάση Παζαρλόγλου.

Μείνετε συντονισμένοι.

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

Θάνος Πολύδωρος
Διευθύνων Σύμβουλος