6+1 σημαντικές αλλαγές στον Ν.4412/2016 (από πότε ισχύουν)

Στις 4 Μαρτίου του 2021 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν.4782/2021 με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», που τροποποιεί τον γνωστό σε όλους Ν.4412/2016.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνει είναι οι εξής:

1. Απευθείας Ανάθεση
i. Αύξηση των ορίων (άρθρα 50 και 51):
Προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών: από 2.500 έως 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 ευρώ) ή 40.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων (e-marketplace)
Έργα: Από 2.500 έως 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 – ευρώ)

Έναρξη ισχύος: 1 Ιουνίου 2021 (άρθρο 142)

ii. Καταργείται η κληρωτίδα (των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δεν δύναται να συνάψει άλλη σύμβαση με αυτή τη διαδικασία με την αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κάθε αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέτει με αυτή τη διαδικασία μία ή περισσότερες συμβάσεις (έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεών της κατ΄ έτος.

Έναρξη ισχύος: 1 Ιουνίου 2021 (άρθρο 142)

iii. Για αναθέσεις έως 2.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμβάσεις ήσσονος αξίας) δεν ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (απευθείας εξόφληση φορολογικού παραστατικού) – άρθρο 49.

Έναρξη ισχύος: 9 Μαρτίου 2021 (άρθρο 142)

iv. Υποχρεωτική χρήση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. από 2.500 ευρώ και άνω – άρθρο 6 (από 1.000 ευρώ)

Έναρξη ισχύος: 9 Μαρτίου 2021 (άρθρο 142)

v. Η πρόσκληση (άρθρο 53):
– Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας άνω των 2.500 ευρώ, δύναται να απευθύνεται σε ένα μόνο οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά.
– Για συμβάσεις έργου εκτιμώμενης αξίας μέχρι και 30.000 ευρώ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
– Για συμβάσεις έργου άνω των 30.000 ευρώ, αποστέλλεται σε τουλάχιστον 3 οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Έναρξη ισχύος: 1 Ιουνίου 2021 (άρθρο 142)

vi. Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφει ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα αγαθά/υπηρεσίες – άρθρο 107 (σήμερα ισχύει για συμβάσεις έως 2.500 ευρώ).

Έναρξη ισχύος: 1 Ιουνίου 2021 (άρθρο 142)

2. Κατάργηση του Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρα 4 και 141)
Από 30.000 πλέον Φ.Π.Α. και άνω, διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Έναρξη ισχύος: 1 Σεπτεμβρίου 2021 (άρθρο 142)

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., όπως έκανε το 2016 (χρονιά δημοσίευσης του Ν.4412), έτσι και φέτος, διοργανώνει έναν ευρύ κύκλο, διαδικτυακών αυτή τη φορά, σεμιναρίων με εισηγητή τον Θανάση Παζαρλόγλου, Οικονομολόγο – Συγγραφέα, Διευθυντή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή.

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.
Θάνος Πολύδωρος
Διευθύνων Σύμβουλος