3η Τροποποίηση, για Προώθηση Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5081/16-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 3.5711/08-08-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα την “3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1.5613/14-12-2021
κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (Β’ 5895).”.

Με βάση την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση η δράση επεκτείνεται, ύστερα το πέρας της, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Η δαπάνη της επέκτασης θα εξωφληθεί από συγχρηματοδοτούμενους και εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων, με βάση τα οριζόμενα κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης σχετικά με τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη δύναται να περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο δέκα μήνες ενασχόλησης. Για την ομαλή επίσης υλοποίηση της δράσης, για τα τμήματα κατάρτισης που συγκροτούνται μετά τις 09/06/2023 και για τις περιπτώσεις μη σχηματισμού τμημάτων των θεματικών αντικειμένων της αρχικής επιλογής των ωφελουμένων, είναι δυνατή, με σύμφωνη γνώμη των ωφελούμενων, η αλλαγή του θεματικού αντικειμένου της κατάρτισης.