24/12/2012 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Ενίσχυση σε Προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων

24/12/2012

Ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.