13/12/2012 Υπουργείο Εσωτερικών για την Προθεσμία άσκησης ένδικου βοηθήματος προσφυγής επί φορολογικών διαφορών στο πλαίσιο του ν. 4093/2012

13/12/2012

Προθεσμία άσκησης ένδικου βοηθήματος προσφυγής επί φορολογικών διαφορών στο πλαίσιο του ν. 4093/2012.