Υπ’ Α. Π. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/68688/2550/04-07-2022 Απόφαση