υπ’ Αριθ. πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22/1323/17909, 17990/25.11.2022 Εγκύκλιος