υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/ 896 / οικ.8743 – 31.05.2022