Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 961 – 11/03/2021 η υπ’ Αριθμ. 18440 – 10/03/2021 Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών, με τίτλο: “Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού.”