Όλες οι αλλαγές που επέφερε ο Ν.4605/2019 στον Ν.4412/2016

Δημοσιεύτηκε ο Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019), ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Όλες οι αλλαγές παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΡΘΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ν.4412/2016 Ν.4605/2019 Ν. 4412/2016 Ν. 4605/2019
32 Άρθρο 43 & 1 Υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ, ΤΕΥΔ, ΕΕΕΣ στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. ΜΗ υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, ΤΕΥΔ, ΕΕΕΣ στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω αποκλειστικότητας, κάλυψης επειγουσών αναγκών, αγοράς προμηθειών από το χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Δεν ζητείται εγγύηση συμμετοχής. Δεν ισχύουν οι διατάξεις περί συγκρότησης επιτροπών έργων.

Η διαπραγμάτευση διενεργείται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από την Οικονομική Επιτροπή.

33 Άρθρο 43 & 2 Προσυμβατικός έλεγχος δυναμικών συστημάτων αγορών. Ο προσυμβατικός έλεγχος αφορά μόνο την πρώτη σύμβαση και όσες έπονται αυτής, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
39 Άρθρο 43 & 4 Προσυμβατικός έλεγχος συμφωνιών πλαίσιο. Ο προσυμβατικός έλεγχος αφορά μόνο την πρώτη σύμβαση, ενώ οι εκτελεστικές συμβάσεις ελέγχονται μόνο εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
72 Άρθρο 43 & 5 Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και την αξία των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης ή παράτασης. Η εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ περιλαμβάνει και την αξία των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης ή παράτασης της σύμβασης.

Η εγγύηση επιστρέφεται και στους υποψηφίους των οποίων η προσφορά έληξε και δεν ανανέωσαν την ισχύ της.

79Α Άρθρο 43 & 6 Ημερομηνία υπογραφής του ΤΕΥΔ, ΕΕΕΣ. Το ΤΕΥΔ, ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφονται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
80 Άρθρο 43 & 7 και 46 Αποδεικτικά μέσα μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού. Ένορκη βεβαίωση προς αντικατάσταση του πιστοποιητικού ΣΕΠΕ Το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ, μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση. Ισχύει και για τις εκκρεμείς διαδικασίες.

Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση.

80 Άρθρο 43 & 7 Αποδεικτικά μέσα μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού. Για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500 έως και 20.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, προς απόδειξη μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, μπορεί να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
80 Άρθρο 43 & 7 Ημερομηνία έκδοσης αποδεικτικών μέσων. Το ποινικό μητρώο, τα πιστοποιητικά μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, οι ένορκες βεβαιώσεις, πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, κλπ., εφόσον έχουν εκδοθεί ισχύουν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Ισχύει και για τις εκκρεμείς διαδικασίες.

80 Άρθρο 43 & 7 Επικύρωση αποδεικτικών ιδιωτικών εγγράφων. Τα αποδεικτικά που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, με τη συνυποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
92 Άρθρο 43 & 8 Προσφορές αλλοδαπών Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται με τις προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση.

Οι αλλοδαπές εταιρείες δεν υποχρεούνται να υπογράφουν ψηφιακά τις προσφορές τους.

94 Άρθρο 43 & 9 Χώρα καταγωγής του προσφερόμενου προϊόντος Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
100 Άρθρο 43 & 10 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Για τις συμβάσεις που διενεργούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ και ανατίθενται βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της ανοικτής διαδικασίας.
103 Άρθρο 43 & 12 Προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη (10-20 ημέρες). Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν δεν προσκομισθούν στο διάστημα αυτό, αλλά έχει υποβληθεί αίτημα για τη χορήγησή τους, ο ανάδοχος αιτείται εγγράφως παράταση της προθεσμίας υποβολής.

Γνώση των δικαιολογητικών λαμβάνουν μόνο όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.

105 Άρθρο 43 & 13 Ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης. Κατάργηση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. Η προθεσμία υποβολής ένστασης και η τυχόν άσκησή της αναστέλλουν την εκτελεστότητα της απόφασης κατακύρωσης.

Υποκαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης μετά τον προσυμβατικό έλεγχο ή άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της κατακυρωτικής απόφασης.

Άρθρο 43 & 16 Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί Συγκεκριμενοποιείται το πλαίσιο, οι κανόνες και τα κριτήρια διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
117 Άρθρο 43 & 17 Συνοπτικός διαγωνισμός Μπορεί κατά το συνοπτικό διαγωνισμό να υποβάλλονται προσφορές με ηλεκτρονικό τρόπο. Μπορεί ο συνοπτικός διαγωνισμός να διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
121 Άρθρο 43 & 19 Προθεσμίες σύναψης σύμβασης (22 ημέρες στον ανοικτό και 12 ημέρες στο συνοπτικό διαγωνισμό) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 15 ημέρες (ή 10 σε κατεπείγουσες περιπτώσεις) από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών όσων έχουν προεπιλεγεί ανέρχεται σε 7 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

127 Άρθρο 43 & 20 Ενστάσεις Η προθεσμία υποβολής ένστασης και η τυχόν άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.

Καταργείται η διοικητική προσφυγή για θέματα δημοσίων συμβάσεων  ενώπιον του ελεγκτή ΟΤΑ (άρθρο 227 του Ν. 3853/2010, όπως ισχύει).

132 Άρθρο 43 & 21 Τροποποίηση σύμβασης Σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας υπάγονται μόνο οι τροποποιητικές συμβάσεις των οποίων η χρηματική αξία υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
219 Άρθρο 43 &26 Παραλαβή υπηρεσιών Το πρωτόκολλο παραλαβής δεν απαιτεί έγκριση κανενός οργάνου.
221 Άρθρο 43 &27 Επιτροπές Οι επιτροπές μπορεί να συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη.

Μέλη των επιτροπών παραλαβής μπορεί να ορίζονται και οι επιβλέποντες.

Για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών αξίας ≤ 2.500 €, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

221 Άρθρο 43 &28 Προθεσμίες ολοκλήρωσης έργου επιτροπών Θεσπίζονται ενδεικτικές προθεσμίες ολοκλήρωσης των πρακτικών των επιτροπών διαγωνισμού, ως εξής:

α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 7 εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. Αν δεν προβλέπεται υποβολή τεχνικής προσφοράς, ολοκληρώνεται αυθημερόν.

β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 30 εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.

γ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών.

δ) Οι ενστάσεις ολοκληρώνονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.

ε) Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των πρακτικών.

379 Άρθρο 43 &48 Ταυτόχρονη καταχώριση στο Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ Παρατείνεται μέχρι και 31-5-2019 η υποχρέωση ανάρτησης στο Διαύγεια των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παράταση ισχύει αναδρομικά από 1.6.2018 και οι συναφθείσες συμβάσεις θεωρούνται έγκυρες.
375 Άρθρο 44 Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ Αυξάνεται η κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ από 0,06% σε 0,07% επί της αξίας της σύμβασης.