Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ – Παράταση 1 μήνα για την υποβολή αιτήσεων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την Υπ. Αριθμ. 1296/02.8.2022 Πρόσκλησή του, καλεί τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι του Παραρτήματος Α) και Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων του Παραρτήματος Α, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, για την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων, που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, από την 01/07/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως και την 30/11/2022 23:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων Πράξεων εντός ΕΣΠΑ 2014-2020, ορίζεται η 31/12/2023. Για την ασφαλή τήρηση αυτού, η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων, θα πρέπει να συντελεστεί έως την 30/10/2023.

 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την PlanBe, παρέχουν υπηρεσίες συμβούλων:

-για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου

-για την εκπόνηση μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού – στρατηγική Έξυπνης Πόλης

-για την υλοποίηση έξυπνων λύσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να γίνουμε αρωγός στην προσπάθειά σας.