Διαδικαστικές ρυθµίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019

Διαδικαστικές ρυθµίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019