Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας – Προσλήψεις Ο.Τ.Α. – Ρυθμίσεις οφειλών και λοιπές διατάξεις

Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο: “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.”.

Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα άρθρα για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 17: Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέµιτων πρακτικών

Άρθρο 22: Ζητήµατα αναγκαστικής διάθεσης χώρων

Άρθρο 71: Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 80: Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου – Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014

Άρθρο 81: Μισθώµατα ακινήτων που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες

Άρθρο 103: Κατ’ εξαίρεση µετακίνηση προσωπικού του Δηµοσίου στον e-ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση απονοµής των συντάξεων – Προσθήκη παρ. 11 άρθρου 21 του ν. 4354/2015

Άρθρο 129: Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης µέσω αφαλάτωσης -Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4487/2017

Άρθρο 146: Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τοµέα

Άρθρο 165: Έκτακτη ρύθµιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού – Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 166: Προθεσµία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Άρθρο 167: Αρµόδια όργανα και διαδικασία καταβολής δόσεων ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Άρθρο 168: Άρση της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Άρθρο 169: Αναστολή αναγκαστικών µέτρων και µέτρων εκτέλεσης σε περιπτώσεις ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Άρθρο 170: Αναστολή παραγραφής οφειλών σε περιπτώσεις ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Άρθρο 171: Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών στη ρύθµιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Άρθρο 172: Απώλεια ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Άρθρο 173: Διαδικαστικές ρυθµίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019

Άρθρο 175: Πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Άρθρο 176: Εξαίρεση ΔΕΥΑ από την υποχρέωση προσκόµισης ενηµερότητας

Άρθρο 177: Χρονικό διάστηµα αξιολόγησης – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020

Άρθρο 178: Παράταση θητείας αιρετών µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων

Άρθρο 179: Αναστολή καταβολής δόσεων ρύθµισης χρεωστικών ανοιγµάτων των δήµων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 188: Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας