Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο – Πληθώρα αλλαγών για τους ΟΤΑ

Ύστερα από τη χθεσινή Συνεδρίαση της Ολομέλειας, ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο με τίτλο: “Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις”.

Παρακάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα άρθρα για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 24: Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Τροποποίηση του άρθρου 7  του Ν.1069/1980

Άρθρο 26: Ρύθμιση θεμάτων εκτάκτου προσωπικού των ΟΤΑ – Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4622/2020

Άρθρο 27: Διατειλουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3845/2010

Άρθρο 29: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων , των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας

Άρθρο 30: Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του – Τροποποίηση του άρθρου 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007)

Άρθρο 31: Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν.4369/2016 – Τροποποίηση των άρθρων 16, 9 και 21 του ν.4369/2016

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήματα φορέων για αντικατάσταση – αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ – Τροποποίηση του άρθ.17 του ν.2190/1994

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για την κινητικότητα

Άρθρο 36: Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 38: Παράταση της διάρκειας του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

Άρθρο 39: Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ – Τροποποίηση της παρ.7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Άρθρο 40: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής  ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής α’ βαθμού

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ

Άρθρο 43: Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ)

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις για τη μείωση μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 45: Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν.4674/2020

Άρθρο 46: Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των Δήμων που συστάθηκαν με το άρθρο 157 του ν.4600/2019

Άρθρο 47: Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων  Ύδρευσης και Άρδευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)

Άρθρο 49: Ρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων , των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων

Άρθρο 50: Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων Οργανισμών Τοπική Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 52: Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης – Αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν.4674/2020

Άρθρο 53: Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση

Άρθρο 55: Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν.4483/2017

Άρθρο 56: Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοιμητηρίων και ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Άρθρο 59: Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Άρθρο 60: Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλιση των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Άρθρο 61: Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων

Άρθρο 62: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (ΦΟΔΣΑ)

Άρθρο 63: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 64: Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία

Άρθρο 67: Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 68: Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα των Δήμων