Ψηφίστηκε το ν/σ για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τι προβλέπεται για τον Εσωτερικό Έλεγχο

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 127- 26/6/2020 ο Νόμος 4700/2020 με τίτλο: “Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

“Το παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει:

1ον. Τη θέσπιση ενός ενιαίου κειμένου δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα Πρώτο της Πρώτης Ενότητας του σχεδίου νόμου).

2ον. Τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα Τρίτο της Πρώτης Ενότητας του σχεδίου νόμου).

3ον. Τη θέσπιση ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα Δεύτερο της Πρώτης Ενότητας του σχεδίου νόμου).

4ον. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα ειδικά Τμήματα με εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις, καθώς και αναφορά στις καταργούμενες διατάξεις, με έμφαση στην ομαλή εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων στις δικαστικές διαδικασίες του Δικαστηρίου (Τμήματα Τέταρτο, Πέμπτο, Έκτο και Έβδομο της Πρώτης Ενότητας του σχεδίου νόμου).

5ον. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, με τις οποίες προβλέπεται:

α) η σύσταση αυτοτελούς γραφείου για τη συλλογή και επεξεργασία δικαστικών στατιστικών στοιχείων, 

β) η δυνατότητα σύστασης ειδικών τμημάτων στα πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια,

γ) η μη διενέργεια αναπληρωματικών εκλογών για το τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία του προέδρου ή των τακτικών μελών του συμβουλίου, όταν απομένει χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών έως τη λήξη της θητείας τους,

δ)η δυνατότητα απόσπασης για δύο έτη ενός εφέτη των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,

ε) η αντικατάσταση της υποχρέωσης για δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέση Αντεπιτρόπου Επικρατείας Διοικητικών Δικαστηρίων με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Γενικής Επιτροπείας,

στ) οοίκοθεν επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων ουσίας που ματαιώνονται στα Διοικητικά Δικαστήρια με πράξη του οικείου οργάνου διεύθυνσης χωρίς νέα κλήτευση και η ανάρτηση της δικασίμου στα οικεία πινάκια και στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Δικαστηρίου και ζ)η μεταφορά της αρμοδιότητας εκδίκασης των ακυρωτικών διαφορών που αφορούν σε αιτήματα μεταβολής φορολογικής κατοικίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο (Δεύτερη Ενότητα του σχεδίου νόμου)”.

 

Εσωτερικός Έλεγχος & Υπηρεσίες Επιτρόπου

Με το εν λόγω νομοσχέδιο δίνεται μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσω των Υπηρεσιών Επιτρόπου να “παρακολουθεί την εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην  ελεγκτική δικαιοδοσία του” και να  κρίνει “την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών ” για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών κινδύνων. Με απόφαση της Ολομέλειας ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη διαδικασία για την εφαρμογή όσων ορίζονται στην παρούσα(άρθρο 341).