Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων» το οποίο μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τροπολογίες σχετικά με θέματα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

Ψηφίστηκε χθες στην Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων».

Αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ.

Στο παρόν νομοσχέδιο μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν τροπολογίες που αφορούν θέματα της Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα:

Τροπολογία 860/52 20.4.2021
Άρθρο 1: Παράταση ισχύος προϋπολογισμού ΟΤΑ Α΄ Βαθμού έως την 31η.5.2021.
Άρθρο 2: Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 3: Τέλη υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού- Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 339/ 1976.
Στο παρόν άρθρο προβλέπεται μείωση του ύψους του τέλους που εισπράττεται υπέρ των δήμων, και αφορά σε ποσά που προέρχονται από τα ακαθάριστα έσοδα των νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική. Το εν λόγω τέλος υπολογίζεται, για τα έτη 2021 και 2022, σε ποσοστό 0,5% επί των προαναφερόμενων ακαθάριστων εσόδων -αντί σε ποσοστό 5%, που ισχύει σήμερα και δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού των 3.000€, ενώ για το έτος 2023 και εφεξής ανέρχεται σε ποσοστό 5%, χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό.
Άρθρο 4: Λύση κοινωφελών επιχειρήσεων, Δ.Ε.Υ.Α. και των αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995- Τροποποιήσεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 5: Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσμους δήμων- Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4479/2017

Τροπολογία 869/58 22.4.2021
Άρθρο 2: Ισχύς και ανάρτηση στο “Διαύγεια” πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020.

Στο παρόν άρθρο προβλέπεται ότι: «Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις) των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” το αργότερο έως την 31η.5.2021»