Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την τηλεργασία

Ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό
του δηµοσίου τοµέα και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις».

Αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ.

Βασικά στοιχεία του Νομοσχεδίου είναι:

  • Ορίζεται ως προαιρετικό το καθεστώς τηλεργασίας.
  • Προσδιορίζονται τα χρονικά όρια της τηλεργασίας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το χρονικό όριο τηλεργασίας, δεν δύναται να ξεπερνά τις σαράντα τέσσερις (44) ημέρες, σε κάθε ημερολογιακό έτος. Οι παραπάνω ημέρες λαμβάνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα τριών μηνών. Επιπλέον, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, αποκλείεται, ως χρόνος εργασίας, η περίοδος από 15/07 έως 31/08 (με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 2,3) (άρθρο 8).
  • Τίθεται το μέγιστο όριο 25% στον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία ανά Διεύθυνση του φορέα. Το κατά τα ως άνω οριζόμενα, όριο, υπολογίζεται με βάση το σύνολο των υπαλλήλων που διαθέτει η κάθε Διεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των Αυτοτελών Τμημάτων (άρθρο 9).
  • Ορίζεται το ωράριο της τηλεργασίας που ακολουθούν οι εργαζόμενοι στην εξ αποστάσεως εργασία τους (άρθρο 10).
  • Ρυθμίζεται ο τόπος από τον οποίο μπορούν οι εργαζόμενοι να τελούν σε καθεστώς τηλεργασίας (άρθρο 11), να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όπως επίσης ορίζεται ο Σταθμός τηλεργασίας, δηλαδή, ο τεχνολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που είναι απαραίτητα για την τηλεργασία (άρθρο 12).
  • Αναλύεται η διαδικασία καθορισμού των θέσεων τηλεργασίας από την πλευρά του φορέα (άρθρο 13), η διαδικασία έκδοσης της απόφασης για  την τηλεργασία και το περιεχόμενο της απόφασης για τηλεργασία (άρθρα 13 έως 15) .
  • Ρυθμίζεται η διαδικασία περάτωσης της τηλεργασίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και η αποσύνδεση του τηλεργαζόμενου από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και εργασίας, η οποία λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του ωραρίου του (άρθρα 16 έως 18).

Στο παρόν νομοσχέδιο μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν  πέντε τροπολογίες οι οποίες αφορούν:

Περιγραφή: 1. Εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10 και 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 2. Στάδια εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. – Αντικατάσταση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007 3. Δήλωση προτίμησης – κατανομή σε Τμήματα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007 4. Μεταβατική διάταξη 5. Ρυθμίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.

Περιγραφή: Διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη – Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4764/2020.

Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.