Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.:78936/27-10-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά  τη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών Έτους 2021». Η χρηματοδότηση των ποσών θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών, που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στην υπ Αριθ.10/7207/7.3.2017 Εγκύκλιο.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.