Χρηματοδότηση Δήμων και ΔΕΥΑ, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 76306/16-11-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Χρηματοδότηση Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ, για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277, στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025»”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά στην χρηματοδότηση Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης “Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας»”, με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και με συνολικό ποσό ύψους 1.840.000,00 Ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου, με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση, θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών, που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην υπ’ Αριθμ. 10/7207/07.03.2017 Εγκύκλιό του.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.