Χρηματοδότηση Δήμων και ΔΕΥΑ, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 64183/30-09-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Χρηματοδότηση Δήμων και ΔΕΥΑ της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025.»”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά στην χρηματοδότηση Δήμων και ΔΕΥΑ της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης “Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας»”, με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και με συνολικό ποσό ύψους 1.680.000,00 Ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου, με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση, θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών, που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην υπ’ Αριθμ. 10/7207/07.03.2017 Εγκύκλιό του.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.