Χρηματοδότηση Δήμων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 31648/18-05-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά την χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης “Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»”, με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και με συνολικό ποσό ύψους 8.710.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση, θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των Δαπανών που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 10/ 7207/ 7.3.2017 Εγκύκλιό του.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.