Επικαιρότητα

Χρηματοδότηση Δήμων, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από Θεομηνίες

image_pdfimage_print

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 64478/03-10-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Χρηματοδότηση του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων και του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας του Ν. Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025»”.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν οι 2 Δήμοι με συνολικό ποσό ύψους 650.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του Έργου, με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000, ως ακολούθως:

  • Τη χρηματοδότηση του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, με το ποσό των εκατών πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
  • Τη χρηματοδότηση του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας, με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ.

Η ανωτέρω Χρηματοδότηση, θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των Δαπανών, που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Υπ. Αριθμ. 10/7207/07.03.2017 Εγκύκλιό του.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, ορίζεται σε 24 μήνες από την Έκδοσή της.