Χρηματοδότηση Δήμων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2927/18-01-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας, με συνολικό ποσό ύψους 580.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω ποσών θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των Δαπανών που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 Εγκύκλιο του.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.