Χρηματοδότηση Δήμων για κάλυψη έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων, από τυχόν προκληθείσες ζημίες από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3799-17/08/2021, η υπ’ Αριθμ. 41434 – 02/06/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο: “Χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων για κάλυψη έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας.“.