Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις 2022»

Με το από 02.12.2022 Δελτίο Τύπου του Πράσινου Ταμείου, γνωστοποιείται η υπ’ Αρ. Πρωτ. : 8444/25.11.2022 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς εργαζομένων, που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, την προστασία φυσικών οικοτόπων και ειδών ή/και τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπράξεις των ανωτέρω φορέων μεταξύ τους με υποχρεωτική τη σύμπραξη τους με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (Ο.T.A. Α’ και Β’ βαθμού, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ.ά.), για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31η Μαρτίου 2023.