Χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη ΔΕΗ, για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των ΦΓΚ

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 6354/14-12-2022, η Υπ’ Αριθμ. Οικ. 2/186981/ΔΛΤΠ(Α)/14-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι Προϋποθέσεις, σχετικά με την χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της χρήσης Έτους 2023, για τη δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό Προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αυτοτελών πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β’ Βαθμού.