Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε Δήμους, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 81739/05-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την : “Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 896.024,72€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 896.024,72 €, το οποίο αποδίδεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως Αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», σε Δήμους οι οποίοι περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών.