Χορήγηση εργασίας ή έργου από Δημοσίους Υπαλλήλους σε Φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/232/οικ.8699/18-05-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα “Η αριθ. 109/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ”.

Σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 109/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

  • Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.)επιτακτική ανάγκη άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ.(ν.3528/2007), εφόσον η τήρηση της διαγραφόμενης διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.)
  • Παραμένουν επίσης, σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4957/2022 σχετικά με την παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις οποίες, δεν απαιτείται χορήγηση άδειας για άσκηση.