Χορήγηση Άδειας άνευ αποδοχών για την ανατροφή τέκνου σε Υπαλλήλους μόνιμους ή ΙΔΑΧ

Εκδόθηκε, η Υπ’ Άριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 213/οικ.13594 – 26/08/2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επί Διατάξεων για τη χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών για την ανατροφή τέκνου, για υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σημειώνεται, ότι ερωτήματα που αφορούν Υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ βαθμού, θα απευθύνονται ή θα αποστέλλονται αρμοδίως στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).